پیاده‌رو متحرک

پیاده‌روهای متحرک کارخانه LOHER برای انتقال مسافران در مسیرهای طولانی مانند کریدورهای فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن و غیره که مسیری مسطح و بدون شیب دارند و یا در مسیرهای شیب‌دار با زوایای 6، 10، 11 و حداکثر 12 درجه و عرض 600 ، 800 و 1000 و 1200 میلیمترن نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرند.